Debattinlägg kring Riksrevisionens förslag att lägga ner Allmänna arvsfonden

Arvsfonden behövs för kulturlivet!
Riksrevisionen har granskat Allmänna Arvsfonden och har nyligen lämnat sin rapport till regeringen. Rapporten uppmärksammar olika brister och lämnar förslag till förbättringar, men Riksrevisionen lägger också i sammanhanget ett förslag till regeringen att lägga ner hela Arvsfonden.

Flera organisationer lyfte nyligen i en debattartikel i Svenska Dagbladet att förslaget från Riksrevisionen är orimligt och oproportionerligt mot bakgrund av granskningens utformning. Debattörerna pekar också på att Arvsfonden fyller en mycket viktig roll för civilsamhället och samhällsbärande verksamheter och menar att det skulle få förödande konsekvenser om Arvsfonden läggs ner. Likaså pekar debattörerna på att Arvsfondens legitimitet finns i att medlen riktas till civilsamhället och att staten inte fritt får förfoga över medborgarnas arv. Arvsfonden och Kommarkollegiet har även till betydande del tillbakavisat Riksrevisionens kritik och efterfrågar själva effektivare lagstiftning för ändamålsenlig stödgivning.

MAIS – Musikarrangörer i Samverkan och Ax – Kulturorganisationer i Samverkan instämmer i stort med debattörerna och vi vill även särskilt lyfta att Arvsfonden har en mycket viktig roll för kulturlivet i allmänhet och särskilt för det fria och ideellt organiserade kulturlivets strukturer, vilka utgör vitala delar av ett komplext ekosystem. Arvsfonden är en av få stödgivare på nationell nivå som i dagsläget har resurserna att på ett kraftfullt och adekvat sätt stötta utveckling och stärka utsatta målgrupper.

Utredningen pekar på vissa problem där merparten bör kunna lösas med förbättrade rutiner och möjligheter för Arvsfonden att agera. MAIS och Ax instämmer att det är viktigt att medlen hanteras ändamålsenligt och ansvarsfullt.

Vi menar att rekommendationen att avveckla fonden är förhastad. Riksrevisionen har i utredningen uppgett att Arvsfonden har större intäkter än vad som har kunnat delas ut i projekt. Vi vill mena på att dessa medel skulle kunna bidra till stor demokrati- och samhällsnytta genom att i större utsträckning göras tillgängliga för civilsamhällets strukturer. Där skulle dessa medel kunna få en påtaglig mening.

MAIS vill i sammanhanget lyfta fram att det finns en fortsatt stor, och ofta onyttjad, potential inom landets arrangörsled. Ax vill därtill understryka möjligheterna som finns inom det ideella engagemanget i kulturlivet och dess organisationer. För att kunna göra angelägna och ändamålsenliga insatser för behövande målgrupper i en tid där det fria kulturlivet står inför stora utmaningar, där nedskärningar slår hårt på alla nivåer, behövs Arvsfonden mer än någonsin.

MAIS och Ax uppmanar därför regeringen att beakta Arvsfondens betydelse för såväl civilsamhället som samhället i stort. MAIS och Ax förordar i sammanhanget fler satsningar med inriktning på kulturområdet samt att Arvsfondens uppdrag snarare utökas än decimeras.

Länk till debattinlägget som refereras i Svenska Dagbladet:

Erik Palm
Ordförande
MAIS – Musikarrangörer i Samverkan

Hadrian Prett
Ordförande
Ax – Kulturorganisationer i samverkan