Om MAIS


Struktur

MAIS är till formen en ideell förening, ett förbund som fungerar som ett samarbetsorgan där olika riksförbund kan samverka kring gemensamma frågor och samarbeta kring olika insatser. MAIS styr inte över sina medlemmar, det är medlemmarna som styr MAIS och bestämmer tillsammans vad MAIS kan och ska göra. MAIS har en förtroendevald styrelse med representanter från de olika riksförbunden som träffas regelbundet och beslutar kring de gemensamma initiativen.

Hur det började
MAIS bildades redan 1996, då som ett informellt nätverk. Tanken var då, precis som nu, att på riksnivå kunna samverka mellan olika riksförbund inom musiklivet, att tillsammans få en starkare röst i kulturlivet, att samarbeta kring olika gemensamma insatser och att ha ett forum för dialog och kunskapsutbyte.

Initiativtagare var Anders Jansson, Kammarmusikförbundets dåvarande ordförande. Anders valdes också till MAIS ordförande då den ideella föreningen MAIS hade sitt första årsmöte i april 2006. Andra ordförande genom åren har bland andra varit Bengt Hall, Anders Jalkéus, Vanessa Labañino och Lisa Sand.

Finansiering
MAIS-gruppen fick tidigt ett visst stöd från såväl Statens Kulturråd som dåvarande Rikskonserter och har under åren även genomfört olika projekt med stöd av bland andra Statens Musikverk, Ungdomsstyrelsen (numera MUCF) och länsmusiken. MAIS har i dagsläget ett löpande årligt stöd från Kulturrådet.

Påverkansarbete
MAIS bedriver påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare i frågor som rör hela kollektivet av medlemsförbund och MAIS har kontinuerlig dialog med politiker och beslutsfattare, framför allt på statlig och regional nivå. De enskilda medlemsförbunden bedriver även eget påverkansarbete inom sina respektive områden.

MAIS är också en återkommande remissinstans för frågor som rör det fria och det ideellt organiserade kulturlivet med fokus på musikområdet. MAIS har varit återkommande remissinstans,  exempelvis gentemot Kulturdepartementet och landets olika regioner. MAIS har bland annat varit med i finansdepartementets referensgrupp i samband med momsutredningen, medverkat i kulturutredningen (Tid för kultur) samt i utredningarna om Musikplattformen (Statens Musikverk), Kultursamverkansutredningen (2022-2023) och Folkbildningsutredningen (2023).

Turnésamverkan
MAIS var även huvudman för projektet Samspel, som syftade till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Samspel utgick från ett avtal mellan Statens Musikverk och Musikarrangörer i samverkan. Arbetet pågick till 2019 och skedde tillsammans med musiklivets olika aktörer, där flera turnémodeller togs fram som syftade till att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik.

Efter Samspel var MAIS huvudsaklig samverkanspart gentemot RMS för projektet ”På turné”, som tog vid där Samspel slutade och som syftade till att kunna finna samarbetsformer för landets regionala strukturer för att möjliggöra turnéer inom olika genrer/musikområden. Projektet iscensatte flera turnéer och testade samverkansstrukturer. Projektet pågick fram till 2022 och fick även en förlängning 2023 kring det så kallade ”populärmusikområdet”.

Arrangörsträffar
Under många år stod MAIS bakom konceptet CHECK!, vilket var arrangörsträffar som syftade till att kompetenshöja arrangörsleden och anordnade då även många workshops. MAIS initierade därefter ett koncept med Regionala Arrangörsträffar som blivit mycket uppskattat.