Samspel

Samspel är en utredning som syftade till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för SAMSPEL var MAIS (Musikarrangörer i Samverkan) enligt avtal med Musikverket. Projektet Samspel fick en slags fortsättning i projektet På turné som drevs av MAIS och RMS fram till 2023.

Fram till 2019 skulle, tillsammans med musiklivets olika aktörer, flera turnémodeller tas fram för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik. Projektet omfamnade begrepp som geografisk spridning, mångfald, jämställdhet och genrebredd.

MER INFORMATION

Bakgrund
Oktober 2016 skrev Riksförbundet Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) avtal med Statens Musikverk; Samspel – bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige.
Avtalet sträckte sig från 1 oktober 2016 – 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning efter periodens slut. Det var en del av Musikverkets strategi för att främja det fria musiklivet nationellt och i förlängningen även internationellt. Samspels övergripande mål, en framtida, hållbar och levande musikscen i hela Sverige skulle möjliggöra för fler turnéer och konsertproduktioner över regiongränserna.

Projektet förväntades lägga grunden till en dialog mellan musiklivets olika delar för att formulera och utveckla tankegångar och projektmodeller för att skapa ett nytt turnésverige. När avtalet löpte ut skulle ett antal samverkansmetoder ha prövats och utvärderats. Förslag skulle framtas som beskriver hur framtidens musikliv långsiktigt kunde formera sig för att förstärka möten mellan musik och publik. Fokus skulle också ligga på optimerad geografisk spridning.

Målgrupper
Målgruppen för Samspel var det fria musiklivet, i avtalet definierat som de i Sverige fritt verksamma professionella, svenska eller internationella musiker, musikskapare, producenter och arrangörer. Uppdragets målgrupp var också samverkansparter inom regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som arbetar med och vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik i hela Sverige. En grundläggande förutsättning för Samspel var att MAIS med sina samverkansparter arbetade för hög kvalitet samt integrerade perspektiven mångfald, jämställdhet och publikfokus i uppdragets hela genomförande. Arbetet skulle i möjligaste mån bygga på redan existerande nätverk, resurser och verksamheter. Målet var, att om möjligt, inte bygga en helt ny organisation utan att underlätta samordning av de resurser som redan fanns i musiklivet.

Organisation
Samspel drevs av MAIS och MAIS styrelse var ytterst ansvarig för uppdraget. MAIS styrelseordförande med två styrelseledamöter bildade en arbetsgrupp, som länk mellan styrelsen och de två anställda koordinatorerna, Eva Omagbemi och Peter Pontvik. För att lyckas med uppdraget att få Samspel att inkludera en stor del av musiklivet, bildade MAIS ett expertråd. Rådet samlade sju kompetenser från olika musikfält och yrkesområden. Rådet träffades två gånger om året för att ge feedback till hur uppdraget utvecklades och dela med sig av sin kunskap. I expertrådet satt Suvi Richter, Eric Sjöström, Walter Brolund, Karin Inde, Jan Ove Hafstad och Martin Q Larsson. Anna Storåkers var med i Expertrådet fram till december 2017. Kontinuerliga avstämningar skedde också med Samspels uppdragsgivare Statens Musikverk och en gång om året skedde ett samråd med övriga berörda kulturmyndigheter, Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden, samt handläggare på Kulturdepartementet.

Insatser och turnémodeller
Under projekttiden genomfördes en serie olika insatser:

* TrePlus-turné var projektets första pilot som genomfördes hösten 2017 och idén var att ta tillvara på redan existerande interregionala samarbeten och lägga till flera regioner, så att minst tre regioner samarbetar kring en turné (oavsett om regionerna var angränsande eller ej).
* turnéverktyget samspel, en webbaserad plattform som togs fram som ett verktyg för att hjälpa landets konsertarrangörer utveckla riksomfattande turnéer.
* förslag att tillsätta ”Samspelsverket” som en operativ funktion för att fånga utveckla nationell turnéverksamhet.
* Turnéfest 3.0 var ett pilotprojekt med hela landet som bas som syftade till att lyfta fram samarbetet mellan interregionala krafter i ett nationellt perspektiv och hade fokus på genrerna visa och världsmusik, jazz, klassisk musik/kammarmusik samt nutida konstmusik.
* pilotturnémodell ”FasTour”: fokuserade på arrangörer som har kortare framförhållning i sin programsättning och riktade sig primärt till genrerna pop & rock (som här definierades som offentligt stödd, kulturpolitisk relevant populärmusik med konstnärlig höjd).

Projektets slutrapport
Pressmeddelande_SlutrapportSamspel_0614

Mer material
Arkiv