MAIS

MAIS är ett samarbetsorgan för Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Svensk Jazz, Sveriges Orkesterförbund, Riksförbundet Visan i Sverige (RVS), Sweden Festivals, Svensk Live – unga arrangörsnätverket och Folk You.

De tio musikförbund som ingår i MAIS representerar närmare 1.500 arrangerande musikföreningar runt om i landet. I föreningarna finns 120.000 enskilda medlemmar och man arrangerar årligen upp emot 10.000 musikarrangemang med mångdubbelt fler arbetstillfällen för i de flesta fall frilansande musiker.

MAIS inledde sin verksamhet redan 1996, på initiativ av Anders Jansson, och var från början en informell grupp av representanter från de ingående förbundens styrelser. Från 2005 är MAIS en förening och vi har ett mindre verksamhetsstöd från Kulturrådet. I övrigt finansieras verksamheten av de tio medlemsorganisationerna och i vissa fall av projektbidrag.

Verksamhet
Vi arrangerar utbildning för arrangörer och vi arbetar för att förändra och förbättra reglerna för anslagsgivning till de ideellt arbetande arrangörsföreningarna.

Vi bevakar också utvecklingen kring skattefrågor, anslagsgivning och mervärdesskatt.

 

MAIS verksamhetsfokus 2019

Samspel, avtal med Musikverket

Genomföra verksamhet enligt avtal. Fokus under 2019 blir på sammanfattande slutrapport, konferens och informationsfilmer med förankring i och återkoppling från musiklivet i Sverige. Med det arbetet följer samverkan med avgörande aktörer och framåtsyftande ansvarsformer.

Arrangörsutveckling

  • Anordna och fortsätta utveckla CHECK!, arrangörsutbildning.
  • Fortsatt utveckling av arrangörshandboken, samt ge praktisk rådgivning till arrangörer.

Samverkan

Fortsätta att vara en samverkansplattform för våra medlemmar och stödja deras samarbetsprojekt. Under 2019 förutspås särskilt fokus ligga på dialog och erfarenhetsutbyte för att så ändamålsenligt som möjligt arbeta utifrån de nya villkor för arrangörsbidrag som beslutats under 2018.

Genom tätt arbete med Samspels koordinatorer dra nytta av dialogarbetet som görs inom uppdraget och därigenom knyta nya kontakter samt identifiera kontaktytor för att möjliggöra ytterligare samverkan kring arrangörsfrågor.

Omvärldsbevakning

Bevakning av arrangörsfrågor, särskilt fokus på samverkan.

Fortsatt bevakning av arrangörsfrågor inom samverkansmodellen.