Mer om MAIS

MAIS – Musikarrangörer i Samverkan – är ett samarbetsorgan för tio musikriksförbund som organiserar och företräder ideellt arbetande fria musikarrangörer över hela landet. De tio förbunden är Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, RANK – Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik, Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Svensk Jazz, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Riksförbundet Visan i Sverige (RVS), Sweden Festivals och Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS).

Tillsammans representerar våra förbund 1.400 musikföreningar som anordnar uppemot 10.000 konserter årligen. Vi räknar med att ungefär 120.000 personer arbetar aktivt i föreningarna.

MAIS bildades 1996, då som ett informellt nätverk. Initiativtagare var Anders Jansson, Kammarmusikförbundets dåvarande ordförande. Anders valdes också till MAIS ordförande då den ideella föreningen MAIS hade sitt första årsmöte i april 2006. Bengt Hall var MAIS ordförande och Anders Jalkéus 2011-12. Från 2012 är Vanessa Labañino MAIS ordförande.

Redan från början fick MAIS-gruppen stöd från såväl Kulturrådet som dåvarande Rikskonserter och vi arrangerade flera större arrangörskurser för förbundens medlemmar, på olika platser i landet (Västerås, Borås, Sundsvall m fl.). Under senare år har vi under namnet CHECK! anordnat flera workshopdagar för unga arrangörer, i Göteborg, Sundsvall och Sandviken.

Hösten 1999 lanserades MAIS arrangörshandbok, den första i sitt slag som gjordes direkt för publicering på internet. Arrangörshandboken fick ett stort genomslag också utanför det fria musiklivets kretsar och har betytt mycket som en samlad informationskälla för landets musikarrangörer, inte minst vad gäller skatteregler. En helt omarbetad version av arrangörshandboken presenterades hösten 2013 – www.arrangorshandboken.se.

MAIS har ett verksamhetsstöd från Kulturrådet, och under åren har vi också fått projektbidrag från bland andra Statens Musikverk, Ungdomsstyrelsen och länsmusiken.

Vi har uppvaktat politiker och kulturutskott, kulturdepartementet, myndigheter och samarbetspartners, i syfte att stärka både anslagen till de fria musikarrangörerna, och deras status.

Kulturpolitiskt har vi varit en stark aktör, inte minst under åren då Kulturutredningen och de efterföljande utredningarna om Musikplattformen (Statens Musikverk) och regionaliseringen av kulturlivet arbetade. Vi genomförde uppvaktningar, beställde egna utredningar och var av kulturdepartementet utsedd remissinstans. Vi är också återkommande remissinstans vad gäller skattefrågor som rör det fria kulturlivet, och satt i finansdepartementets referensgrupp i samband med momsutredningen. Vi bevakar utfallet av regionaliseringen ur det fria musiklivets perspektiv, och har regelbunden kontakt med flera av de regionala kulturavdelningarna inom landstingen.